Procedury bezpieczeństwa

Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w Niepublicznym Żłobku Groszek

Wprowadzenie procedur bezpieczeństwa dzieci w Niepublicznym Żłobku Groszek wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.
Pielęgniarka, opiekunowie muszą być świadomi odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nich spoczywa. Troska o bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich ich działań.
Pielęgniarka, opiekunowie muszą mieć świadomość, że odpowiadają za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażenia poniosą za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka pielęgniarki, opiekunowie i pozostały personel żłobka są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.
Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.


I. Procedura – dotyczy przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka.
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do żłobka i ze żłobka odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie).
2. Rodzice osobiście powierzają dziecko pielęgniarce, opiekunowi.
3. Pielęgniarka, opiekun bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
4. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać do żłobka dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać pielęgniarce, opiekunowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
5. Pielęgniarka, opiekun ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
6. Pielęgniarka, opiekun ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy pielęgniarka odmawia przyjęcia dziecka do żłobka.
7. Dziecko należy przyprowadzać do żłobka do godz.8.00 lub dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu żłobka o późniejszym przybyciu dziecka.
8. Wydawanie dzieci innym osobom niż rodzice/prawni opiekunowie i osoby wskazane w karcie zgłoszenia dziecka do żłobka może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców.
9. Pielęgniarka, opiekunowie dzieci w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecka ze żłobka z dokumentem tożsamości.
10. Żłobek nie wydaje dzieci osobom niepełnoletnim.

II. Procedura – dotyczy przypadku, gdy pielęgniarka, opiekun podejrzewa, że dziecka ze żłobka chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
1. Pielęgniarka, opiekun nie wydaje dziecka i powiadamia dyrektora żłobka.
2. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka ze żłobka.
3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru dziecka pielęgniarka, opiekun lub dyrektor powiadamia o zaistniałej sytuacji policję.
4. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje rodziców do przestrzegania zasad określonych w procedurach bezpieczeństwa.
5. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia sporządza się notatkę służbową.
6. Jeżeli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.


III. Procedura – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane ze żłobka.
1. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane ze żłobka w godzinach otwarcia placówki, pielęgniarka, opiekunowie powiadamiają o tym fakcie dyrektora żłobka.
2. W przypadku nieodebrania przez rodziców dziecka ze żłobka – najpóźniej do godziny zakończenia pracy placówki i niemożnością skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami), pracownik żłobka zawiadamia policję.
3. Pielęgniarka, opiekunowie sporządzają po zdarzeniu notatkę służbową, którą przekazują dyrektorowi.
4. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę i rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w żłobku.
5. Jeśli przypadki nie odbierania dziecka ze żłobka powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.


IV. Procedura – dotyczy przypadku odbierania dziecka ze żłobka przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku.
1. Pielęgniarka, opiekun wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie Sądu nie stanowi inaczej.
2. Jeśli do żłobka zostanie dostarczone postanowienie Sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, pielęgniarka, opiekunowie postępują zgodnie z tym postanowieniem.
3. O każdej próbuje odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, pielęgniarka, opiekunowie powiadamiają dyrektora żłobka i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie żłobka dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. pielęgniarka, opiekunowie lub dyrektor powiadamia policję.


V. Procedura – dotyczy przypadku, gdy na terenie żłobka zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek.
1. Pielęgniarka, opiekunowie zobowiązani są zapewnić dziecku opiekę i udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
2. Jeśli zachodzi konieczność wezwać lekarza.
3. Powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
4. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik niezwłocznie powiadamia o wypadku rodziców/prawnych opiekunów, dyrektora oraz prokuraturę.
5. Pielęgniarka, opiekunowie sporządzają notatkę służbową, w której opisują przebieg zdarzenia.

VI. Procedura – dotyczy wyjścia dzieci na taras lub teren żłobka.
1. Pielęgniarka i opiekunowie od pierwszych dni września, podczas pobytu dzieci na terenie czuwają nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzą kontrolowane poczucie swobody dzieci.
2. Pomoc opiekunki pomaga pielęgniarce i opiekunom w organizacji wyjścia na teren żłobka.
3. Pomoc opiekunki może czuwać wraz z pielęgniarką i opiekunami nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci.
4. W czasie pobytu na placu zabaw nie przewiduje się możliwości gromadzenia opiekunów w jednym miejscu. Opiekunowie powinni być w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
5. Pielęgniarka lub opiekun mają obowiązek sprawdzić, czy wszystkie bramki są odpowiednio zabezpieczone


Regulaminy i informacje

 

  

© 2018 Żłobek Groszek w Nysie