Statut żłobka

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO GROSZEK  W NYSIE


 

 

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz.U. z 2011 r. Nr 45 , poz.235 ze zm.) dokonano wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Nysa

 

 

 

§ 1

 

 

Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania ,cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści żłobkiem , którego pełna nazwa brzmi:

Niepubliczny Żłobek GROSZEK

1. Organem prowadzącym żłobek jest osoba fizyczna Jolanta Korytko

 

2. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem:

ul. Norwida 1, 48-300 Nysa

3. Żłobek używa pieczęci o treści:

 

Mtc Jolanta Korytko

ul. Norwida 1/2

48-300 Nysa

nip 753 112 67 95, tel. 537723333

www.groszek.nysa.pl

 

 

Żłobek działa na podstawie:

 

1.Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45, poz.235) z późniejszymi zmianami.

 

2.Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. 2011 nr 69, poz. 368).

 

3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. 2011 nr 69, poz.367) z późniejszymi zmianami.

 

4.Niniejszego statutu.

 

5.Regulaminu organizacyjnego

 

 

§ 2

 

1.Żłobek pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30

w dni robocze od poniedziałku do piątku

 

2.Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, tygodniowej przerwy wakacyjnej oraz dnia 24 grudnia,31 grudnia oraz 2 maja.

 

3.Do żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od 1 roku życia lub za zgodą dyrektora młodsze, do 3 lat, a w wyjątkowych przypadkach - do lat 4.

 

 

§ 3

 

Cele i zadania Żłobka Groszek:

 

 • troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesną edukację dziecka,

 • troska o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji w otoczeniu, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,

 • kształtowanie postawy społecznej przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,

 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, uzdolnień przez różne formy działalności oraz troski o estetykę otoczenia,

 • zapewnienie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

 • zapewnienie dzieciom prawidłowego żywienia,

 • przestrzeganie zasad epidemiologicznych,

 • współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka.

 

§ 4

 

1.Żłobkiem kieruje właściciel i dyrektor mgr Jolanta Korytko.

 

2.Właściciel Żłobka „Groszek” samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące właściwego funkcjonowania Żłobka i ponosi za nie odpowiedzialność. Właściciel Żłobka kieruje i zarządza Żłobkiem oraz reprezentuje go na zewnątrz.

 

3.Właściciel Żłobka (na podstawie przepisów prawa pracy) zatrudnia i zwalnia Opiekunów i pozostałych pracowników.

 

4.W skład zespołu opiekunów wchodzą:

a)Właściciel i dyrektor żłobka

b)Pielęgniarka

c)Wszyscy opiekunowie zatrudnieni w żłobku

d)Pomoc opiekunek w żłobku

 

 

 

6.Dyrektor Żłobka Groszek” oraz opiekunki spełniają wymogi kwalifikacyjne przewidziane odrębnymi przepisami prawa. Pracownikami placówki nie mogą być osoby figurujące w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym lub skazane prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

Opiekunki dziecięce i pomoce wychowawcy są przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

7.Obowiązki dyrektora są następujące:

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego

 • kierowanie bieżącą działalnością edukacyjną(opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą)

 • współpraca z rodzicami

 • podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka ze żłobka w czasie roku szkolnego

 • inicjowanie wszelkich zmian służących podniesieniu standardu pracy żłobka, bezpieczeństwu i higieny pracy

 

8.Obowiązki opiekuna:

 • planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczej w oparciu o plan pracy zatwierdzony przez zespół opiekunów, a dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. Opiekun jest odpowiedzialny za jakość zajęć.

 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo (życie i zdrowie) powierzonych jego opiece dzieci, kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

 • tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i

zainteresowań poprzez poznawanie indywidualnych możliwości dziecka i jego potrzeb,

 • dostarczanie bodźców wyzwalających aktywność dziecka.

 • otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywanie ścisłego kontaktu z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu:

- poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

- ustalenia form pomocy w celu ujednolicenia działań wychowawczych wobec dziecka,

 • dbanie o swój warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę s o estetykę pomieszczeń żłobka.

 • branie czynnego udziału w pracach zespołu opiekunów i realizowanie jego postanowień.

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach oraz warsztatach dla opiekunów dziecięcych

 

 

§5

 

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Prywatnego Żłobka „Groszek” jest:

 • podpisanie umowy cywilno - prawnej ,

 • założenie karty informacyjnej o dziecku,

 • wpłacenie jednorazowej opłaty administracyjnej

 • podpisanie przez rodziców zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • oraz zgody na monitoring

.

 

§ 6

 

1.Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe.

 

2.Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok.

 

3.Usługi świadczone w Prywatnym Żłobku „Groszek” są odpłatne.

 

 

 

§ 7

 

1.Żłobek zapewnia całodzienne wyżywienie( śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek) dostarczane przez firmę cateringową, zgodne z normami żywienia dla dzieci do lat trzech opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. A. Szczygła w Warszawie

 

2.Koszt wyżywienia w pełni pokrywany jest przez Rodziców. Odpłatność w każdym roku szkolnym określona jest w Cenniku dostępnym na stronie internetowej żłobka.

 

3.Rodzice uiszczają odpłatność za wyżywienie za cały miesiąc z góry do dnia 5 każdego miesiąca. Zwroty kosztów wyżywienia za dni, w których dziecko nie uczęszczało do żłobka, będą rozliczanie w ostatnim dniu miesiąca, za który pobrano opłatę.

 

4.W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka Rodzice są zobowiązani osobiście, telefonicznie lub przez aplikację Livekoid powiadomić o tym fakcie Usługodawcę najpóźniej do godziny 7.30 w dniu nieobecności dziecka.

 

§ 8

1.Rodzice/Opiekunowie maja obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do żłobka.

 

2.W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

 

§ 9

1.Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez Rodziców/Opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.

 

2.Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wydanego przez osoby o których mowa w pkt. 1. §9. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim.

 

3.Nie ma możliwości telefonicznego wskazania osoby odbierającego dziecko ze żłobka.

 

4.Rodzice/Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 16.30. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka w za dodatkową opłatą, która jest określona w Cenniku.

 

5.Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

 

6.O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor żłobka. W takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami/opiekunami dziecka.

 

7.W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, wychowawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.

 

8.W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, wychowawca oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę.

 

9.Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.

 

10.Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

§ 10

 

Prywatny Żłobek „Groszek” zapewnia dziecku:

 • Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno-wychowawczą.

 • Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych.

 • Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry.

 • Organizowanie okresowych spotkań rodziców z kadrą.

 • Bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć

 • Pomoc psychologiczno pedagogiczną

 • Pomoc logopedyczną

 • Zajęcia dodatkowe, po ustaleniu z rodzicami (j. angielski, rytmika, indywidualne zajęcia logopedyczne, itp.)

 

§ 11

1. Rodzice/opiekunowie mają w szczególności prawo do:

 • rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,

 • pomocy ze strony żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną,

 • pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,

 • konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy nauczycieli lub rodziców

 • uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych z udziałem dzieci oraz najbliższych członków rodziny

 • zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka.

 

2. Rodzice mają obowiązek:

 

 • udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

 • regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

 • zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do i ze żłobka do domu,

 • punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka,

 • rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci ze żłobka i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i ze żłobka do domu.

 • natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku zgłoszenia przez żłobek choroby dziecka.

 

Właściciel i dyrektor żłobka Groszek – mgr Jolanta Korytko

 

Regulaminy i informacje

 

  

© 2018 Żłobek Groszek w Nysie