Dla rodziców

Klauzula informacyjna dla osób zapisujących dzieci do niepublicznego żłobka „Groszek”


ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Mtc Jolanta Korytko
ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1) Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
2) Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
3) Prowadzenia sprawozdawczości względem organów publicznych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, aktów wykonawczych do niniejszej ustawy oraz ogółem przepisów dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
4) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).

ODBIORCY DANYCH:
Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1) w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy (zakończenia pobytu dziecka w żłobku),
2) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
3) w celu prowadzenia sprawozdawczości względem organów publicznych- 5 lat od zakończenia pobytu dziecka w żłobku,
4) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy na świadczenie opieki na dziećmi.

TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych-
w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. podpisania umowy oraz świadczenia opieki nad dzieckiem zgodnie z umową.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób będących użytkownikami strony internetowej www.groszek.nysa.pl


ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Mtc Jolanta Korytko
ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane przetwarzane są w celu:
1) Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),
2) Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),
3) Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)

ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.

CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.

TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych jest dobrowolne.

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w Niepublicznym Żłobku Groszek

Wprowadzenie procedur bezpieczeństwa dzieci w Niepublicznym Żłobku Groszek wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.
Pielęgniarka, opiekunowie muszą być świadomi odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nich spoczywa. Troska o bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich ich działań.
Pielęgniarka, opiekunowie muszą mieć świadomość, że odpowiadają za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażenia poniosą za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka pielęgniarki, opiekunowie i pozostały personel żłobka są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.
Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.


I. Procedura – dotyczy przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka.
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do żłobka i ze żłobka odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie).
2. Rodzice osobiście powierzają dziecko pielęgniarce, opiekunowi.
3. Pielęgniarka, opiekun bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
4. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać do żłobka dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać pielęgniarce, opiekunowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
5. Pielęgniarka, opiekun ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
6. Pielęgniarka, opiekun ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy pielęgniarka odmawia przyjęcia dziecka do żłobka.
7. Dziecko należy przyprowadzać do żłobka do godz.8.00 lub dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu żłobka o późniejszym przybyciu dziecka.
8. Wydawanie dzieci innym osobom niż rodzice/prawni opiekunowie i osoby wskazane w karcie zgłoszenia dziecka do żłobka może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców.
9. Pielęgniarka, opiekunowie dzieci w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecka ze żłobka z dokumentem tożsamości.
10. Żłobek nie wydaje dzieci osobom niepełnoletnim.

II. Procedura – dotyczy przypadku, gdy pielęgniarka, opiekun podejrzewa, że dziecka ze żłobka chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
1. Pielęgniarka, opiekun nie wydaje dziecka i powiadamia dyrektora żłobka.
2. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka ze żłobka.
3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru dziecka pielęgniarka, opiekun lub dyrektor powiadamia o zaistniałej sytuacji policję.
4. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje rodziców do przestrzegania zasad określonych w procedurach bezpieczeństwa.
5. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia sporządza się notatkę służbową.
6. Jeżeli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.


III. Procedura – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane ze żłobka.
1. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane ze żłobka w godzinach otwarcia placówki, pielęgniarka, opiekunowie powiadamiają o tym fakcie dyrektora żłobka.
2. W przypadku nieodebrania przez rodziców dziecka ze żłobka – najpóźniej do godziny zakończenia pracy placówki i niemożnością skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami), pracownik żłobka zawiadamia policję.
3. Pielęgniarka, opiekunowie sporządzają po zdarzeniu notatkę służbową, którą przekazują dyrektorowi.
4. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę i rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w żłobku.
5. Jeśli przypadki nie odbierania dziecka ze żłobka powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.


IV. Procedura – dotyczy przypadku odbierania dziecka ze żłobka przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku.
1. Pielęgniarka, opiekun wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie Sądu nie stanowi inaczej.
2. Jeśli do żłobka zostanie dostarczone postanowienie Sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, pielęgniarka, opiekunowie postępują zgodnie z tym postanowieniem.
3. O każdej próbuje odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, pielęgniarka, opiekunowie powiadamiają dyrektora żłobka i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie żłobka dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. pielęgniarka, opiekunowie lub dyrektor powiadamia policję.


V. Procedura – dotyczy przypadku, gdy na terenie żłobka zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek.
1. Pielęgniarka, opiekunowie zobowiązani są zapewnić dziecku opiekę i udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
2. Jeśli zachodzi konieczność wezwać lekarza.
3. Powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
4. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik niezwłocznie powiadamia o wypadku rodziców/prawnych opiekunów, dyrektora oraz prokuraturę.
5. Pielęgniarka, opiekunowie sporządzają notatkę służbową, w której opisują przebieg zdarzenia.

VI. Procedura – dotyczy wyjścia dzieci na taras lub teren żłobka.
1. Pielęgniarka i opiekunowie od pierwszych dni września, podczas pobytu dzieci na terenie czuwają nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzą kontrolowane poczucie swobody dzieci.
2. Pomoc opiekunki pomaga pielęgniarce i opiekunom w organizacji wyjścia na teren żłobka.
3. Pomoc opiekunki może czuwać wraz z pielęgniarką i opiekunami nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci.
4. W czasie pobytu na placu zabaw nie przewiduje się możliwości gromadzenia opiekunów w jednym miejscu. Opiekunowie powinni być w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
5. Pielęgniarka lub opiekun mają obowiązek sprawdzić, czy wszystkie bramki są odpowiednio zabezpieczone


 


1. Pamiętamy, aby przy odbiorze dziecka do żłobka Rodzic podawał dziecko, zwrócone twarzą do opiekunki. Nie odrywamy dziecka od Rodzica!
2. Opiekunka kontroluje czystość w swojej grupie, zmienia pieluchy, myje ręce, przebiera dziecko, itp.
3. Opiekunka dba o czystość w salach, zabawki, klocki i pomoce odkłada w wyznaczone miejsca, kontroluje stan zabawek.
4. Uszkodzenia zabawek lub urządzeń zgłasza Dyrektorowi placówki.
5. Opiekunka w razie potrzeby karmi dzieci w swojej grupie, a także przysposabia dzieci do samodzielnego jedzenia.
6. Uczy dzieci kontroli czystości, wysadza na nocniki lub na toaletę.
7. Opiekunka monitoruje stan zdrowia dziecka, w razie zauważenia niepokojących objawów zawiadamia Rodzica.
8. Odpowiada za zdrowie i życie dzieci oraz za ich bezpieczeństwo w czasie pobytu w żłobku.
9. Przed każdym wyjściem na taras lub plac zabaw sprawdza , czy są zabezpieczone bramki oraz stan urządzeń zabawowych.
10. Przed wyjściem na zewnątrz sprawdza warunki pogodowe i odpowiednio do temperatury ubiera dzieci.
11. Ubrania dzieci ze swojej grupy zawsze odkłada do wyznaczonych szafek.
12. Opiekunka nie pozostawia ani na chwilę dzieci bez opieki. W razie konieczności pozostawia dzieci pod opieką innych opiekunek.
13. Po odebraniu lub wydaniu dziecka rodzicowi, sprawdza czy są zamknięte drzwi.
14. Opiekunka planuje i prowadzi pracę opiekuńczo- wychowawczą w oparciu o plan pracy żłobka i dostosowuje go do możliwości rozwojowych dziecka.
15. Prowadzi dziennik zajęć swojej grupy, w którym zapisuje przebieg dnia, uwagi o dziecku oraz godziny przyjścia i wyjścia dziecka z placówki.
16. Przy odbieraniu dziecka przez osobę jej nieznaną, zawsze sprawdza odpowiednie upoważnienia. (obowiązują upoważnienia pisemne)
17. W razie wszelkich pytań i wątpliwości konsultuje się z Dyrektorem Żłobka Groszek.

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO GROSZEK  W NYSIE


 

 

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz.U. z 2011 r. Nr 45 , poz.235 ze zm.) dokonano wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Nysa

 

 

 

§ 1

 

 

Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania ,cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści żłobkiem , którego pełna nazwa brzmi:

Niepubliczny Żłobek GROSZEK

1. Organem prowadzącym żłobek jest osoba fizyczna Jolanta Korytko

 

2. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem:

ul. Norwida 1, 48-300 Nysa

3. Żłobek używa pieczęci o treści:

 

Mtc Jolanta Korytko

ul. Norwida 1/2

48-300 Nysa

nip 753 112 67 95, tel. 537723333

www.groszek.nysa.pl

 

 

Żłobek działa na podstawie:

 

1.Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45, poz.235) z późniejszymi zmianami.

 

2.Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. 2011 nr 69, poz. 368).

 

3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. 2011 nr 69, poz.367) z późniejszymi zmianami.

 

4.Niniejszego statutu.

 

5.Regulaminu organizacyjnego

 

 

§ 2

 

1.Żłobek pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30

w dni robocze od poniedziałku do piątku

 

2.Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, tygodniowej przerwy wakacyjnej oraz dnia 24 grudnia,31 grudnia oraz 2 maja.

 

3.Do żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od 1 roku życia lub za zgodą dyrektora młodsze, do 3 lat, a w wyjątkowych przypadkach - do lat 4.

 

 

§ 3

 

Cele i zadania Żłobka Groszek:

 

 • troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesną edukację dziecka,

 • troska o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji w otoczeniu, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,

 • kształtowanie postawy społecznej przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,

 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, uzdolnień przez różne formy działalności oraz troski o estetykę otoczenia,

 • zapewnienie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

 • zapewnienie dzieciom prawidłowego żywienia,

 • przestrzeganie zasad epidemiologicznych,

 • współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka.

 

§ 4

 

1.Żłobkiem kieruje właściciel i dyrektor mgr Jolanta Korytko.

 

2.Właściciel Żłobka „Groszek” samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące właściwego funkcjonowania Żłobka i ponosi za nie odpowiedzialność. Właściciel Żłobka kieruje i zarządza Żłobkiem oraz reprezentuje go na zewnątrz.

 

3.Właściciel Żłobka (na podstawie przepisów prawa pracy) zatrudnia i zwalnia Opiekunów i pozostałych pracowników.

 

4.W skład zespołu opiekunów wchodzą:

a)Właściciel i dyrektor żłobka

b)Pielęgniarka

c)Wszyscy opiekunowie zatrudnieni w żłobku

d)Pomoc opiekunek w żłobku

 

 

 

6.Dyrektor Żłobka Groszek” oraz opiekunki spełniają wymogi kwalifikacyjne przewidziane odrębnymi przepisami prawa. Pracownikami placówki nie mogą być osoby figurujące w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym lub skazane prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

Opiekunki dziecięce i pomoce wychowawcy są przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

7.Obowiązki dyrektora są następujące:

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego

 • kierowanie bieżącą działalnością edukacyjną(opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą)

 • współpraca z rodzicami

 • podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka ze żłobka w czasie roku szkolnego

 • inicjowanie wszelkich zmian służących podniesieniu standardu pracy żłobka, bezpieczeństwu i higieny pracy

 

8.Obowiązki opiekuna:

 • planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczej w oparciu o plan pracy zatwierdzony przez zespół opiekunów, a dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. Opiekun jest odpowiedzialny za jakość zajęć.

 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo (życie i zdrowie) powierzonych jego opiece dzieci, kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

 • tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i

zainteresowań poprzez poznawanie indywidualnych możliwości dziecka i jego potrzeb,

 • dostarczanie bodźców wyzwalających aktywność dziecka.

 • otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywanie ścisłego kontaktu z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu:

- poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

- ustalenia form pomocy w celu ujednolicenia działań wychowawczych wobec dziecka,

 • dbanie o swój warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę s o estetykę pomieszczeń żłobka.

 • branie czynnego udziału w pracach zespołu opiekunów i realizowanie jego postanowień.

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach oraz warsztatach dla opiekunów dziecięcych

 

 

§5

 

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Prywatnego Żłobka „Groszek” jest:

 • podpisanie umowy cywilno - prawnej ,

 • założenie karty informacyjnej o dziecku,

 • wpłacenie jednorazowej opłaty administracyjnej

 • podpisanie przez rodziców zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • oraz zgody na monitoring

.

 

§ 6

 

1.Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe.

 

2.Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok.

 

3.Usługi świadczone w Prywatnym Żłobku „Groszek” są odpłatne.

 

 

 

§ 7

 

1.Żłobek zapewnia całodzienne wyżywienie( śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek) dostarczane przez firmę cateringową, zgodne z normami żywienia dla dzieci do lat trzech opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. A. Szczygła w Warszawie

 

2.Koszt wyżywienia w pełni pokrywany jest przez Rodziców. Odpłatność w każdym roku szkolnym określona jest w Cenniku dostępnym na stronie internetowej żłobka.

 

3.Rodzice uiszczają odpłatność za wyżywienie za cały miesiąc z góry do dnia 5 każdego miesiąca. Zwroty kosztów wyżywienia za dni, w których dziecko nie uczęszczało do żłobka, będą rozliczanie w ostatnim dniu miesiąca, za który pobrano opłatę.

 

4.W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka Rodzice są zobowiązani osobiście, telefonicznie lub przez aplikację Livekoid powiadomić o tym fakcie Usługodawcę najpóźniej do godziny 7.30 w dniu nieobecności dziecka.

 

§ 8

1.Rodzice/Opiekunowie maja obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do żłobka.

 

2.W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

 

§ 9

1.Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez Rodziców/Opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.

 

2.Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wydanego przez osoby o których mowa w pkt. 1. §9. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim.

 

3.Nie ma możliwości telefonicznego wskazania osoby odbierającego dziecko ze żłobka.

 

4.Rodzice/Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 16.30. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka w za dodatkową opłatą, która jest określona w Cenniku.

 

5.Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

 

6.O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor żłobka. W takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami/opiekunami dziecka.

 

7.W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, wychowawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.

 

8.W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, wychowawca oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę.

 

9.Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.

 

10.Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

§ 10

 

Prywatny Żłobek „Groszek” zapewnia dziecku:

 • Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno-wychowawczą.

 • Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych.

 • Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry.

 • Organizowanie okresowych spotkań rodziców z kadrą.

 • Bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć

 • Pomoc psychologiczno pedagogiczną

 • Pomoc logopedyczną

 • Zajęcia dodatkowe, po ustaleniu z rodzicami (j. angielski, rytmika, indywidualne zajęcia logopedyczne, itp.)

 

§ 11

1. Rodzice/opiekunowie mają w szczególności prawo do:

 • rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,

 • pomocy ze strony żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną,

 • pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,

 • konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy nauczycieli lub rodziców

 • uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych z udziałem dzieci oraz najbliższych członków rodziny

 • zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka.

 

2. Rodzice mają obowiązek:

 

 • udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

 • regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

 • zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do i ze żłobka do domu,

 • punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka,

 • rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci ze żłobka i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i ze żłobka do domu.

 • natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku zgłoszenia przez żłobek choroby dziecka.

 

Właściciel i dyrektor żłobka Groszek – mgr Jolanta Korytko

 

Regulaminy i informacje

 

  

© 2018 Żłobek Groszek w Nysie