Dla rodziców

Regulamin prywatnego żłobka Groszek

I. ORGANIZACJA PRACY

 

 1. Opieka nad Dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 16,30 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Żłobek jest nieczynny w dniu 24 i 31 grudnia, 2 maja oraz przez jeden tydzień lipca i jeden tydzień sierpnia. W tym czasie przewidziane są remonty, naprawy oraz dezynfekcja pomieszczeń. O terminie zamknięcia żłobka Rodzice zostaną poinformowani w umowie o sprawowanie opieki.

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku (powyżej 10 godz. dziennie) może być na wniosek rodzica wydłużony, za dodatkową opłatą.

 2. Na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych Żłobek może świadczyć opiekę nad dziećmi w soboty. Opieka w soboty jest świadczona na zasadach określonych w odrębnej umowie, pod warunkiem, iż chęć skorzystania z opieki w danym dniu zgłosi w odpowiednim terminie co najmniej sześcioro dzieci.

 3. Żłobek pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną nad dziećmi od 1 roku życia, w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.

 4. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

 5. Żłobek organizuje zajęcia dostosowane do wieku dzieci:

 6. Placówka zapewnia bezpieczeństwo i fachową opiekę.

 7. W przypadku wolnych miejsc za zgodą dyrektora żłobka dziecko może uczęszczać w do żłobka w niepełnym wymiarze godzin tj. do 5 godzin dziennie, wówczas czesne zostanie pomniejszone o 50%

 8. Żłobek prowadzi żywienie dzieci- catering ( 4 posiłki). Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi oraz normami żywienia Dzieci w wieku od 1 roku życia do lat 3.

 

 

II. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU

 

 1. Warunkiem zapisania Dziecka do żłobka jest złożenie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej oraz uiszczenie opłaty w wysokości 250zł na cały rok (opłata obejmuje materiały plastyczne i dydaktyczne, środki higieniczne, paczki mikołajkowe, zabawę choinkową, prezent urodzinowy) oraz podpisanie umów z Dyrektorem placówki.

 2. Kartę Zgłoszenia Dziecka wypełniają Rodzice (prawni opiekunowie) i przekazują ją Właścicielowi lub Dyrektorowi. Po zakwalifikowaniu Dziecka do placówki niezbędne jest podpisanie umowy o sprawowanie opieki.

 3. Rekrutację do żłobka prowadzi Właściciel i Dyrektor.

 4. Po przeprowadzonej rekrutacji, Właściciel przeprowadza analizę zatrudnienia personelu i dostosowuje jego ilość do ilości dzieci przyjętych do żłobka.

 5. Do żłobka mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe, nie wymagające opieki medycznej ( nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów).

 6. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka rodzic zostanie natychmiast poinformowany o tym fakcie przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy medycznej, opiekun wezwie pomoc, za którą rodzic będzie zobowiązany zapłacić. Personel żłobka nie podaje dzieciom leków.

 7. Po przebytej chorobie rodzic jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu od lekarza, stwierdzającego możliwość uczęszczania dziecka do Żłobka.

 8. W przypadku stwierdzenia u Dziecka choroby zakaźnej, Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Dyrektora.

 9. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania lub odbierania Dziecka osobiście. Dziecko może być odebrane przez inna, pełnoletnią osobę, upoważnioną przez Rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej.

 10. Dziecko nie zostanie wydane Rodzicom lub osobom upoważnionym w przypadku stwierdzenia przez opiekunki: upojenia alkoholowego lub odurzenia innymi środkami a także w przypadku silnego wzburzenia emocjonalnego. O fakcie zostanie powiadomiona druga strona, jeśli nie odniesie to skutku zostanie wezwana policja.

 11. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Żłobka, Rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować na piśmie dyrektora, z miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania odpłatności następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.

 12. Nabór do placówki prowadzony jest cały rok.

 13. Podstawą rekrutacji jest kolejność zgłoszenia.

 

 
 

III. ORGANIZACJA ŻŁOBKA

 

 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych oraz dni wolnych ustalonych w regulaminie żłobka.

 2. Żłobek przyjmuje dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.

 3. W okresie wakacyjnym oraz przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup.

 4. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Plan Dnia opracowany przez Właściciela, w porozumieniu z personelem.

 5. Ramowy Plan Dnia będzie podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej www.groszek.nysa.pl Określa godziny posiłków, odpoczynku i zajęć prowadzonych w Żłobku.

 6. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

 7. Dzieci mają zagwarantowane wyżywienie, w pełni finansowane przez rodziców przygotowywane przez firmę cateringową (śniadanie, obiad I danie, obiad II danie, podwieczorek).

 

IV. ZARZĄD I JEGO OBOWIĄZKI

 

 1. Żłobek Groszek prowadzony jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

 2. Pracą żłobka kieruje Właściciel i Dyrektor.

 3. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki służbowe przejmuje wicedyrektor żłobka.

 4. Właściciel i Dyrektor kierują całością spraw administracyjno – gospodarczych i finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Właściciel pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, ustala regulaminy wewnętrzne oraz zakres czynności personelu.

 6. Dyrektor reprezentuje Żłobek na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach go dotyczących.

 7. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań Żłobka.

 8. Czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa.

 9. Gospodaruje mieniem Żłobka i powierzonymi środkami finansowymi.

 10. Rozpatruje skargi, wnioski i zażalenia od rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do żłobka

 

V. PEROSNEL I JEGO OBOWIĄZKI

 

 1. Ilość pracowników w żłobku i wymiar czasu pracy na poszczególnych stanowiskach, ustala Właściciel Żłobka. Personel zobowiązany jest do przestrzegania:

  • Ustaleń wewnętrznych,

  • Ustalonego porządku,

  • Instrukcji obowiązujących w placówce,

  • Ustalonego czasu pracy,

  • Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • Przepisów przeciwpożarowych,

  • Zasad współżycia społecznego, kodeksu etyki zawodowej i przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka,

  • Tajemnicy służbowej.

Opiekun w Żłobku :

 • Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych dzieci

 • Przed przyjęciem dzieci każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (bawialnie, sypialnię, jadalnię, łazienkę i szatnię) oraz sprawdza sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 • Opiekun opuszczający grupę w momencie przyjścia drugiego opiekuna, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków w danym dniu.

 • Obowiązkiem opiekuna jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.

 • W przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Żłobka są skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa dfzieciom

 

 

VI. PRAWA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

 

 

Rodzice mają prawo do:

 1. Rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju, oraz zachowaniu w grupie.

 2. Wiedzy o postępach, sukcesach i niepowodzeniach dziecka.

 3. Wsparcia ze strony personelu Żłobka w razie problemów wychowawczych.

 4. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Żłobka.

 

 

 

VII. OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

 

Rodzice mają obowiązek:

 1. Interesowania się pracą Żłobka, a w szczególności rozwojem i postępami swojego dziecka.

 2. Zapoznania się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców.

 3. Przestrzegania rozkładu dnia i zarządzeń Właściciela i Dyrektora Żłobka.

 4. Terminowego uiszczania opłat.

 5. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka

 6. Udzielaniu pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.

 7. Informowania opiekunów i Dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.

 8. Przestrzegania niniejszego regulaminu.

 9. Zaopatrzenia dziecko w :

 • Ubranka na zmianę

 • Kapcie, buty lub skarpetki antypoślizgowe

 • Pieluszki , krem z filtrem (proszę o podpisanie tych przedmiotów)

 • W razie potrzeby w ulubioną przytulankę lub pieluszkę

Regulaminy i informacje

 

  

© 2018 Żłobek Groszek w Nysie